El sector eòlic català demana al Govern aplicar urgentment les recomanacions de la UE per avançar efectivament en la transició energètica

Segons el pla REPowerEU de la Comissió Europea

  • La simplificació dels tràmits, l’acceleració en la resolució dels expedients i l’aplicació del silenci positiu són imprescindibles per a avançar.
  • La reforma del DL 24/2021 amb la declaració d’urgència de la tramitació de projectes de menys de 5 MW s’hauria d’estendre als de fins a 50 MW.
  • La Comissió Europea afirma que la defensa d’individus d’espècies protegides no pot ser, per si, causa suficient per aturar la implantació de renovables. La lluita contra el canvi climàtic és la prioritat per a la defensa de les espècies.

Barcelona, 25 de maig de 2021.- EolicCat ha demanat al Govern de la Generalitat a través de la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que s’apliquin de forma immediata i generalitzada les recomanacions derivades del pla REPowerEU que ha presentat la Comissió Europea per la necessitat urgent d’accelerar en la transició energètica a Europa. L’objectiu és avançar al màxim en aquest procés per millorar la competitivitat de l’economia europea i fer-la més sostenible; garantir un subministrament d’energia verda a la ciutadania i les empreses a preus raonables i reduir la dependència energètica de tercers, especialment del gas.

La recent reforma del Decret 24/2021, a partir del DL 5/2022, ha estat una oportunitat perduda per a incorporar normativament bona part de les propostes del Pla REPowerEU a Catalunya i agilitzar els projectes de renovables, ampliant l’abast de les mesures preses als parcs de fins a 50 MW. Aquesta modificació del DL 5/2022, que limita el seu efecte als projectes de menys de 5 MW, topa amb dos fets que dificulten la seva efectivitat: primerament, la capacitat i l’estat de la xarxa de distribució de mitja tensió per a aquests projectes a Catalunya. En segon terme, la baixa rellevància, en termes de potència, que aquests projectes tenen en el conjunt dels objectius de la PROENCAT 2050: si prenem com a referent els presentats a l’empara del DL 16/2019, només un 3% de les propostes presentades eren projectes de menys de 5 MW, que sumaven 450 MW; mentre que gairebé 14.000 MW corresponien als de fins a 50 MW; una dada que posa de manifest que cal simplificar la tramitació en tots els projectes perquè la mesura sigui efectiva.

L’adopció de mesures seguint els criteris marcats per la Comissió Europea permetria recuperar projectes i incrementar el nombre de MW a tramitació per part del Govern de la Generalitat. Des de l’aprovació del DL 24/2021, la Generalitat no tramita més que el 14% dels MW projectats que tenen com a finalitat subministrar electricitat renovable a Catalunya, davant el 86% que es tramita via Ministeri.

Una tramitació excessivament lenta i burocratitzada

EolicCat considera que és imprescindible prendre mesures per a eliminar els colls d’ampolla administratius, tal com assenyala la Comissió i, per tant, demana que es declari la presumpció d’interès públic primordial de qualsevol projecte renovable.

També demana la generalització de la finestreta única per a la gestió de qualsevol tràmit davant qualsevol administració vinculada. EolicCat exigeix terminis de resolució breus i clars, als que es pugui aplicar el silenci positiu en cas de no resposta per part de l’administració.

Per a fer-ho factible es proposa que es reforci l’administració amb professionals qualificats interns o externs (certificadores, consultores o col·legis professionals) que resolguin els expedients. EolicCat insisteix en la necessitat de la figura d’un comissionat per a la Transició Energètica amb poder i capacitat per a resoldre conflictes entre administracions i departaments.

L’avaluació ambiental ha de ser una eina estratègica i no una trava

EolicCat, en línia amb el que afirma la Comissió, considera que l’amenaça més gran per a la supervivència de les espècies amenaçades i els seus hàbitats és el canvi climàtic, i la implantació generalitzada de renovables la millor eina per a mitigar el seu impacte. En aquest sentit, demana a la Generalitat que apliqui el criteri que traça el Pla REPowerEU que afirma la compatibilitat entre els parcs eòlics i la protecció de la fauna, especialment les aus, sempre que es prenguin les mesures correctores raonables per a minimitzar-ne l’impacte. EolicCat demana a l’administració catalana que canviï els criteris actuals i adopti els criteris de protecció de l’espècie que marca la Comissió Europea, coincidents amb la major part de la comunitat científica, segons els quals cal protegir l’espècie i no els especímens individuals. La Comissió Europea considera que possibles incidents puntuals no són suficients per a denegar el desenvolupament d’un projecte.

Cal dir, a més, que a Catalunya no s’han registrat incidents entre rapinyaires i aerogeneradors, i que espècies com l’àliga cuabarrada, conviuen i crien en zones amb implantació de parcs eòlics, havent-se incrementat en alguns casos el nombre d’individus gràcies a l’aplicació de mesures correctores i gestió d’habitat.

D’altra banda, EolicCat coincideix amb la Comissió Europea què els terminis de concessió de permisos per a la implantació no haurien de ser de més de dos anys, en el cas de projectes de nova planta i d’un any en cas de projectes de repontenciació de parcs.

Per a Víctor Cusí, president d’EolicCat, “la urgent adopció del conjunt de mesures que proposa la Comissió Europea per a accelerar la transició energètica és el termòmetre que permet valorar la voluntat i el compromís del Govern amb la transició energètica. De moment, tret de l’autoconsum, que en el conjunt de la demanda elèctrica té un molt baix impacte, el balanç és negatiu i l’evolució dels projectes no apunta a que Catalunya pugui abandonar els llocs de cua d’Europa en generació renovable”. Per a Cusí, “amb les dades a la mà es pot afirmar que la transició energètica a Catalunya ens l’estan fent a Madrid”.