Transició
energètica

go to the next section

L’obsolescència del model energètic

El sistema que lideren les energies no renovables és molt poc eficient, un percentatge molt elevat de l’energia primària es malbarata. A més genera un volum considerable de gasos d’efecte hivernacle i residus radioactius: substàncies incompatibles amb la protecció del medi ambient i la salut.

És per això que Catalunya ha d’apostar per una transició energètica. Un canvi de model en què l’electrificació ha de ser el vector de progrés per aconseguir la reducció d’emissions, gràcies a les tecnologies renovables altament competitives com l’eòlica. El sector elèctric ha d’avançar cap a escenaris en què sigui capaç de cobrir la nova demanda elèctrica sense penalitzar els objectius de reducció d’emissions.

I perquè això sigui possible, aquesta transició energètica dels combustibles fòssils a les renovables ha d’anar acompanyada d’una planificació ambiciosa, segura, eficient i sostenible econòmicament. Una planificació a llarg termini i que plantegi una sèrie de reptes per al seu compliment.

Un nou mandat

De fet, a través d’un mandat de la Unió Europea, el Parlament de Catalunya i el Govern, a Catalunya ja se li han imposat uns objectius molt clars: cal cobrir el 50% del consum elèctric del país a partir de generació renovable. La fita per 2050 és aconseguir que el consum energètic a Europa tingui un origen 100% renovable.

Aquests objectius suposen la instal·lació de 400MW anuals nous d’energia eòlica. La magnitud del repte és enorme si es té present la situació de paràlisi que han patit darrerament els projectes renovables a Catalunya. I perquè això sigui possible, és necessari:

  • Responsabilitat política, amb l’establiment d’un mecanisme de governança robust i eficient que garanteixi l’adequat compliment dels objectius proposats.
  • Una reflexió sobre el disseny del marcat.
  • Un marc de finançament adequat.
  • La participació de tots els sectors involucrats.
  • La implementació de totes les formules, sense exclusions: caldrà incrementar l’autoconsum, instal·lar parcs eòlics i fotovoltaics, sigui quina sigui la seva titularitat, privada, pública o col·lectiva, o mixta.
  • Comunicació i conscienciació social

I sobretot acció immediata, i és que la visió a llarg termini comença ja amb les decisions actuals.