Més de 25 organitzacions del sector energètic de tota Espanya rebutgen el decret d’autoconsum del Govern

7 de juliol de 2015.- Les organitzacions de l’àmbit de les energies de tota Espanya referides a continuació:

Volem manifestar públicament el nostre frontal rebuig al nou projecte de Reial Decret pel qual s’estableix la regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, que el govern del Partit Popular ha enviat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per a l’inici de la seva tramitació.

Considerem que aquest projecte de RD constitueix un nou atac a la possibilitat de desenvolupar a Espanya un sector energètic democràtic, sostenible, de baixa petjada de carboni, de generació distribuïda i independent dels interessos que no es basin exclusivament en criteris mediambientals, socials, d’eficiència energètica, que siguin econòmicament sostenibles i, en definitiva, de l’optimització dels recursos disponibles.

Aquest projecte de RD presenta en la seva globalitat incomptables contradiccions i proposa tant impediments econòmics com burocràtics a l’autoconsum, desincentivant per complet aquest tipus d’instal·lacions. Contradiu de forma flagrant les directives europees a les quals precisament fa referència a la introducció i justificació del RD. Entre altres aspectes, manté elements dissuasoris com el peatge de respatller, d’una forma fins i tot pitjor que en l’anterior proposta de RD, ja que afegeix un terme fix, a més del variable, a aquests peatges; o les traves afegides als procediments d’autorització i connexió a xarxes de transport i distribució, de manera injustificada, per a aquelles instal·lacions en les quals es garanteix que no hi haurà injecció d’energia a la xarxa, eliminant “de facto” la possibilitat que qualsevol ciutadà pugui, lliurement, disposar d’una instal·lació d’autoconsum a l’interior de la seva instal·lació elèctrica, garantint que no injecta energia a la xarxa i per tant fent un ús 0 de la mateixa.

A més afegeix noves imposicions, molt difícils de justificar des d’una òptica social, i tampoc justificables tècnica o econòmicament.

En primer lloc, és destacable el fet que el RD condemna als ciutadans que sofreixen pobresa energètica, com es desprèn d’apartats com el 8.2 i el 8.3, on s’indica que el consumidor amb autoconsum “no tindrà dret a cap modalitat regulada de subministrament” i perdria per tant el dret al bo social a més de pagar per la totalitat de l’energia que consumeixi, impedint a aquests ciutadans aprofitar els avantatges que una instal·lació d’autoconsum els aportaria en la seva desgraciada situació.

En segon lloc, ens sembla increïble el redactat d’aquest mateix apartat 8.3, segons el qual en certs casos (que poden estar completament fora de l’abast d’actuació d’un consumidor en autoconsum) “tota l’energia generada per la instal·lació de generació associada passarà a ser cedida al sistema elèctric, sense cap tipus de contraprestació econòmica vinculada a aquesta cessió” el que al nostre entendre constituiria una expropiació en tota regla.

Destaca així mateix la paradoxa dels territoris extrapeninsulars, en els quals el text reconeix l’especial idoneïtat del desenvolupament de l’autoconsum. No obstant això, només eximeix del pagament de “l’impost al sòl” en aquestes regions durant 4 anys, temps insuficient per amortitzar la inversió i per incentivar per tant el seu desenvolupament.

Igualment, la diferenciació entre instal·lacions de potència major o menor de 100kWp que a més de ser un valor absolutament arbitrari i que no té en compte aspectes bàsics com les necessitats energètiques de la instal·lació consumidora, té implicacions molt importants. Entre elles, la impossibilitat que un productor amb una instal·lació de més de 100kWp, pugui declarar-se alhora consumidor i productor, obligant per tant a aquest titular, primer a vendre i després a comprar, l’energia que ell mateix generés, costejant els diferents peatges associats tant a la compra com a la venda de l’energia i augmentat així de forma totalment innecessària i incomprensible, els costos associats al seu consum energètic.

El projecte de RD pretén l’aplicació dels mateixos peatges d’accés a l’energia exportada per una instal·lació d’autoconsum, que a qualsevol altra instal·lació generadora convencional. És a dir, les instal·lacions d’autoconsum pagarien els mateixos (i, segons les circumstàncies, fins i tot més) “costos del sistema elèctric” per l’energia generada i consumida pel propi productor o pel seu veí, que una instal·lació on l’energia ha de recórrer quilòmetres per arribar a la seva destinació final. Però, a més, aquest consumidor, tan proper, tornaria a pagar aquest mateix peatge d’accés, amb el que els costos finals de peatge d’accés associats a l’energia produïda i consumida en el mateix punt, serien doblement desproporcionats, en relació a l’ús real del sistema elèctric que aquesta energia estaria realitzant. Un altre exemple més de traves injustificades a aquest model energètic de generació distribuïda que redueix tant les pèrdues a la xarxa com l’emissió de CO2, pel que fa al model centralitzat tradicional.

No és objectiu d’aquest manifest enumerar totes les traves, contradiccions o arbitrarietats d’aquest document, ja que la llista seria massa llarga. Creiem que els exemples aportats són suficients per justificar el nostre frontal rebuig a un nou intent d’impedir que aquest país s’alineï amb les directives europees i es dirigeixi cap a la mateixa adreça que la resta de països europeus, que demostren una real preocupació per reduir la seva dependència energètica, augmentar l’eficiència energètica del seu sistema elèctric i contribuir a reduir l’impacte de l’activitat humana sobre el medi ambient.

Finalment, des de les associacions i entitats signatàries d’aquest manifest no volem deixar d’assenyalar que, afortunadament, existeixen sectors (de moment, bàsicament l’industrial) on, malgrat les dures condicions que imposa el projecte de RD, les instal·lacions d’autoconsum continuen constituint una oportunitat viable tècnica i econòmicament, que aporten competitivitat a la indústria. Per això, ens felicitem, doncs constitueix una clara prova que els impediments legals podran frenar, però no impedir, el complet desenvolupament d’un sector que contribueix netament al desenvolupament d’una societat més sostenible i democràtica.

Les entitats signatàries es comprometen a fer arribar aquest manifest a la Comissió d’Indústria, Recerca i Energia del Parlament Europeu, responsable de les mesura de la Unió Europea relatives a la política energètica en general, la seguretat del proveïment d’energia i l’eficàcia energètica, així com al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, i sol·licitar una reunió amb cada organisme per poder defensar el que en aquest manifest s’exposa.

Entitats signatàries del manifest

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari