EolicCat creu que el nou decret de les renovables podria obstaculitzar la implantació eòlica i incomplir els objectius del Pla de l’Energia

Segons l’associació, l’esborrany incorpora conceptes que creen inseguretat jurídica, com per exemple la vigència o no del mapa eòlic o la falta de determinació de les ZDP

Barcelona, 23 de setembre de 2008. Segons càlculs de l’associació, el decret permetria la implantació de tan sols 400 MW nous que, afegits als MW de parcs en funcionament, autoritzats i en tramitació, sumarien un total   ’uns 2.700 MW, una xifra insuficient per acomplir amb l’estratègia energètica marcada pel govern català.

l desenvolupament escàs de nous MW es dóna perquè el decret especifica que només es poden construir parcs eòlics en zones compatibles, impedint la implantació de parcs eòlics de més de 10 MW a les zones d’implantació condicionada on la reglamentació ara vigent sí ho permet sempre i quan s’obtingui una declaració d’impacte ambiental.

Aquest inconvenient es suma a la indefinició provocada per la vigència o no del mapa eòlic, que fins el juliol de 2007 marcava les zones on es podien construir parcs eòlics. La proposta de decret no aclareix si el mapa continua sent vàlid, un fet que crea incerteses en els promotors a l’hora d’establir els seus nous projectes.

A més, l’associació s’ha mostrat preocupada perquè el nou decret pot provocar un notable alentiment de la implantació eòlica, primer fins que no s’aprovi el decret i segon, fins que no s’especifiquin quantes ZDP s’aprovaran -en el termini màxim de 4 mesos establert en el decret- i quantes en quedaran per aprovar i en quin termini. Per aquest motiu EolicCat ha remarcat la necessitat d’acotar temporalment l’establiment de les ZDP.

D’altra banda, EolicCat està en desacord amb el règim transitori envers els parcs en tràmit del decret perquè pot suposar la desestimació dels projectes eòlics que no han passat a informació pública.

L’associació s’ha posat a disposició de l’Administració per tal de col·laborar en la determinació de les àrees geogràfiques que han de ser objecte de les ZDP i en la redacció de les bases des concursos de selecció de promotors, per tal d’establir criteris per determinar les propostes més adequades.

EolicCat s’ha mostrat oberta a col·laborar amb l’Administració per tal de consensuar les àrees on es puguin fer parcs eòlicsEolicCat, l’associació eòlica de Catalunya, creu que l’esborrany de decret de les renovables ue s’ha exposat recentment a informació pública no garanteix l’assoliment dels objectius fixats per la pròpia Generalitat en el Pla de l’Energia, que contemplen la implantació de 3.500 MW eòlics fins l’any 2015.

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a 50 empreses que operen en el sector eòlic a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

EolicCat vol fer realitat la planificació eòlica formulada al Pla de l’Energia de Catalunya 2006 – 2015, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’Octubre de 2005, un projecte que contempla un objectiu de 3.500 MW de potència eòlica instal·lada a Catalunya l’any 2015.