El sector eòlic català ingressarà 100 milions d’euros menys que al 2013 amb la nova ordre ministerial

Segons els càlculs d’EolicCat, el sector eòlic reduirà en un terç els seus ingressos, posant en gravíssimes dificultats el futur d’aquesta indústria a Catalunya

L’Associació calcula que l’eòlica contribueix amb unes rendes de 17 milions d’euros anuals a les economies locals -entre lloguer de terrenys, convenis i impostos-, que ara es veuran altament afectades

EolicCat continua reclamant que les primes a la generació renovable es considerin com a retribució per a la producció d’energia

Barcelona, 7 de febrer de 2014.- EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, calcula que l’aplicació del nou marc retributiu per a les energies renovables -inclòs a l’Ordre que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ha presentat a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC) aquesta setmana- reduirà en gairebé 100M€ els ingressos del sector eòlic català el 2014, un 36% respecte dels de 2013.

L’any 2013, els ingressos totals de la generació eòlica a Catalunya, calculats segons l’actual sistema retributiu, van ser de 274M€, corresponents a una generació de 3.304 GWh. Amb el nou sistema, aquesta retribució es reduirà fins a 175 M€. I és que, amb l’aplicació d’aquest nou marc retributiu, les instal·lacions d’energies renovables no rebran una retribució específica, sinó que estaran sotmeses a les especulacions del mercat. Concretament, la retribució a la generació eòlica es basarà en 23 instal·lacions tipus en funció de l’any en què van ser construïdes i es calcularà sobre tota la vida regulatòria de la instal·lació de generació, que pels parcs eòlics s’estableix en 20 anys. Per tant, els parcs eòlics que van obtenir l’autorització d’operació definitiva abans de l’any 2005, ja no rebran més ingressos que els derivats de la venda de l’electricitat al preu que marqui el mercat. I tots aquells autoritzats després de 2005 veuran reduïda la seva retribució de forma notable.

Segons la classificació d’instal·lacions de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència (CNMC), actualment a Catalunya hi ha 52 instal·lacions eòliques en servei, de les quals vuit (107,53MW) ja no rebran cap retribució addicional per la generació d’energia i la seva facturació serà exclusivament la que determini el mercat. La retribució que rebran la resta vindrà determinada pels paràmetres incorporats a l’Ordre, provocant, en conseqüència, les pèrdues calculades per EolicCat.

“Amb aquest nou marc retributiu, que no té en compte les condicions en què els parcs eòlics es van construir, l’Estat Espanyol i Catalunya s’allunyen definitivament dels objectius 20-20-20 compromesos amb la UE per a l’any 2020”, ha afirmat Miquel Cabré, president d’EolicCat. “La nova ordre ministerial dificulta el futur del sector eòlic català i la feina que durant molts anys hem desenvolupat en favor del foment de l’energia neta, renovable i autòctona”, ha afegit.

Les conseqüències sobre les economies locals

Els parcs eòlics suposen una important contribució a les economies dels municipis on s’ubiquen les instal·lacions, mitjançant aportacions als ajuntaments i als propietaris dels terrenys.

Les empreses que operen els parcs eòlics paguen un lloguer per la utilització dels terrenys, emparat en contractes a llarg termini amb els seus propietaris. A Catalunya s’estima que en l’actualitat aquesta xifra pot assolir uns 9 milions d’euros anuals.

Així mateix, contribueixen a la millora de l’economia dels ajuntaments a través dels impostos que paguen a les hisendes locals (ICIO quan s’autoritza la construcció del parc i IAE i BICE amb caràcter anual). Els operadors dels parcs mantenen convenis amb els ajuntaments a través dels quals s’efectuen aportacions addicionals a les hisendes dels municipis i col·laboracions en despeses puntuals. En molts petits ajuntaments la contribució dels parcs eòlics arriba a suposar entre el 30 i el 40% dels ingressos, excepte l’ICIO, que, tal i com  s’ha indicat, és un pagament únic. L’aportació anual de les companyies eòliques a les hisendes municipals s’estima en uns 8 milions d’euros.

La retallada a la retribució dels parcs eòlics que suposarà l’aplicació de l’Ordre ara en tramitació afectarà aquestes contribucions i en detriment de l’economia local.

Sobre EolicCat 

EolicCat aplega a la pràctica totalitat de les empreses vinculades al sector eòlic que operen a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

És voluntat d’EolicCat fer realitat la planificació eòlica formulada al Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya (PECAC) 2012 – 2020, un projecte que contempla un objectiu de 5.153,6 MW de potència eòlica instal·lada a Catalunya l’any 2020.

EolicCat pretén aglutinar totes les empreses implicades en impulsar l’energia eòlica a Catalunya al voltant d’una mateixa organització. Amb això es vol disposar de la unió necessària per dur a terme accions conjuntes. En els propers anys es preveu una important expansió del sector de l’energia eòlica i per això és molt important la cohesió entre tots els actors que hi tenen part.

MÉS INFORMACIÓ
Tinkle Consultants 93 238 57 00
Olga Vidal (ovidal@tinkle.es) 607 146 948
Aroa Casas (acasas@tinkle.es) 607 261 520