Objectius

  • Conèixer què és el vent, els aparells que el mesuren i quins vents tenim a Catalunya.
  • Saber els usos del vent: navegació, mòlta, bombeig d’aigua i generació d’electricitat.
  • Identificar els tipus de molins i aerogeneradors més usuals.
  • Conèixer què és un parc eòlic.
  • Experimentar amb petits molins i aerogeneradors.