Velocitat específica (TSR)

La velocitat específica o TSR (Tip Speed Ratio) d’una màquina eòlica s’obté amb la següent equació:

on és la velocitat angular (o de gir) del rotor, r el radi del rotor (longitud de la pala) i v la velocitat del vent.

Per tant, és el quocient entre la velocitat tangencial de l’extrem de la pala i la velocitat del vent.

Els molins de vent que funcionen per arrossegament tenen valors de entre 1 i 2, mentre que els que funcionen per sustentació arriben a valors de 7 o més.


Variació de Cp en funció de TSR en un aerogenerador Vestas

El valor de és important en el disseny de turbines eòliques. Si el rotor gira a poc a poc, el vent el travessarà sense aportar-li energia. Per contra, si el rotor gira excessivament ràpid serà com una paret per al vent.

El valor òptim de depèn del tipus de rotor, del perfil de les pales i de la quantitat de pales.