Potència

En una màquina motriu la potència ens diu la quantitat d’energia que pot transmetre la màquina per unitat de temps, mesurant-se en W (Watt). Com que les potències assoleixen fàcilment valors elevats és molt habitual l’ús del kW (kiloWatt).

També s’utilitzen les unitats no normalitzades CV (Cavall de Vapor) i HP (Horse Power, Cavall de Potència).

Has de tenir doncs present que:

  • 1 kW = 1 kiloWatt = 103 W
  • 1 MW = 1 MegaWatt = 106 W
  • 1 GW = 1 GigaWatt = 109 W
  • 1 CV = 736 Watt
  • 1 HP = 746 W
Exemple

Exemple