Producció anual

Contrastant la velocitat mitja anual obtinguda amb la distribució de Weibull i la corba de potència de la turbina eòlica podem preveure l’energia obtinguda per cada any de funcionament:

Així, si i la corba de potència és la següent:


Corba de potència d’un tripala de 5 kW

llavors amb el que produirem: