Potència extreta

Acabem de veure la potència absorbida pel rotor, la qual ha ser igual a l’extreta de l’aire. Axí, l’energia cinètica (en Joule) perduda pel vent serà:

Llavors, la potència extreta del vent serà:

Si igualem la potència absorbida pel rotor Pa amb la potència extreta del vent Pe s’obté que:

amb la qual cosa podem concloure que la potència que podem obtenir amb una turbina eòlica és: