Potència eòlica disponible

Volum d'aire que arriba a un rotor

Volum d’aire que arriba a un rotor

L’energia cinètica del vent ve donada per la següent expressió:

La massa pot ser substituïda en l’anterior equació per:


essent la densitat de l’aire, A l’àrea escombrada per les pales, v la velocitat del vent i t el temps transcorregut. Observa que el producte v·t és l’espai recorregut per l’aire.

Llavors, la potència eòlica disponible (en Watt) és:

Aquesta és doncs la potència eòlica que arriba al molí de vent, però no la que pot extreure, com veurem més endavant.