Equació de continuïtat

Rotor eòlic dins d'un tub d'aire idealitzat

Rotor eòlic dins d’un tub d’aire idealitzat

En capturar l’energia cinètica del vent, una turbina eòlica provoca la disminució de la velocitat del vent. Si idealitzem el molí de vent dins d’un tub de corrent d’aire podrem aplicar-li l’equació de continuïtat.

Aquesta equació ens diu que el cabal Q d’un fluid és constant dins d’un tub. Si el tub s’estreny augmenta la velocitat del fluid i a l’inrevés.

Aquest fenòmen el podem experimentar fàcilment a la sortida d’un mànega de reg, regulant-ne el diàmetre per obtenir un raig amb més o meys velocitat.