Distribució de Weibull

Distribucions de Weibull confeccionades amb OpenOffice 3.1

Distribucions de Weibull confeccionades amb OpenOffice 3.1

El model estadístic de distribució de Weibull és el més adequat per representar el repartiment anual de les velocitats del vent en el lloc on es vol instal·lar una turbina eòlica.

La distribució de Weibull ens dóna la densitat de probabilitat (de 0 a 1) per a les velocitats de vent:

Els paràmetres que defineixen una distribució de Weibull són:

  • k (adimensional), factor de forma. Valors petits de k indiquen règims de vent molt canviants, obtenint-se distribucions més "en punta".
  • C (m/s), factor d’escala. Ens dóna idea de si l’emplaçament és un lloc amb molt vent o no.

Si es coneixen k i C pot determinar-se directament la velocitat mitja anual del vent en el lloc amb l’equació:

on és la funció matemàtica Gamma, la qual podem trobar en els fulls de càlcul més actuals (a partir d’OpenOffice 3.1).

Si k i C no són coneguts caldrà fer una anàlisi de l’historial del vent en el lloc i obtenir-los per mètodes estadístics com la regressió lineal.

Clica sobre una de les icones per descarregar …
OpenOffice 3.1 en català.
Full de càlcul per elaborar gràfiques de la distribució de Weibull, coneixent-ne els factors k i C. Els dos
fulls calculen
també .
Full de càlcul per obtenir els factors k i C de la distribució de Weibull, a partir de mesures del vent.