Distribució de Rayleigh

A vegades també s’utilitza el model estadístic de distribució de Rayleigh, tot i que és menys precís que la distribució de Weibull.

La distribució de Rayleigh és, de fet, la Weibull per a k = 2:

on s (m/s) és el factor d’escala de la distribució de Rayleigh. Llavors, la velocitat mitja anual del vent val:

Si necessitem fer models de Rayleigh amb un full de càlcul que només admet els de Weibull farem servir: