Coeficient de potència

La Llei de Betz ens porta a l’equació que, finalment, ens dóna la potència extreta del vent en funció de la densitat de l’aire, l’àrea escombrada pel rotor i la velocitat del vent:

on Cp és coeficient de potència, característic de cada màquina eòlica i que, per la Llei de Betz, té un màxim teòric de 0,59.

La taula següent mostra valors típics de Cp en funció del tipus de molí:

Cp Tipus de molí
0,5 – 0,4 Bipala i Tripala
0,4 – 0,3
Darrieus i Monopala
0,3 – 0,2 Multipala i Torre
0,2 – 0,1 Savonius i Panèmona

Cp varia segons la velocitat del vent i la densitat de l’aire, pel que cada molí de vent té la seva gràfica de Cp en funció de v a una determinada.

Variació de Cp en funció de v en un aerogenerador Vestas

Variació de Cp en funció de v en un aerogenerador Vestas