Quanta energia produeix un aerogenerador?

bannerinner02

La quantitat d’electricitat produïda a partir d’un aerogenerador depèn de diversos factors:

1. La velocitat del vent.
El potencial eòlic es calcula en funció de la distribució de la velocitat del vent. Si el vent bufa al doble de velocitat, generarà vuit vegades més energia. Els aerogeneradors situats a llocs on les mitjanes de velocitat del vent són de 8 metres per segon a l’alçada de l’eix del rotor produeixen entre el 75 i el 100% més d’electricitat que aquelles on el vent bufa a una mitjana de 6 metres per segon.

2. El diàmetre del rotor.
El diàmetre del rotor determina la denominada “àrea escombrada” que es la superfície virtual que dibuixa el rotor perpendicularment al flux del vent. Un increment de diàmetre de rotor significa un increment de l’àrea escombrada i per tant un increment en la captura de la força del vent.

3. La disponibilitat de l’aerogenerador.
Ens referim a la capacitat de funcionament de l’aerogenerador, és a dir, quan la màquina no està parada per les operacions de manteniment. Els aerogeneradors europees modernes tenen una disponibilitat mitjana del superior al 98%, lo qual significa que només requereixen 7 dies naturals per executar les operacions de control d’avaries i de manteniment.

4. La forma com estan col.locats els aerogeneradors.
Els parcs eòlics estan instal.lats de forma que cap aerogenerador impedeixi que arribi vent a un altre. Tot i això, altres factors, com consideracions ambientals, l’impacte visual o les necessitats de connexió a la xarxa de distribució sovint tenen prioritat sobre el traçat òptim per captar el vent.