L’energia eòlica abastirà el consum elèctric de les llars catalanes el 2020

Segons càlculs d’EolicCat, si el Pla de l’Energia s’acompleix, la producció elèctrica a Catalunya passarà del 2,16% actual a un 20,8% l’any 2020

La producció d’energia eòlica l’any 2020 serà l’equivalent al consum elèctric anual actual de totes les llars catalanes

Barcelona, 9 d’octubre de 2012.- Eoliccat, l’Associació Eòlica de Catalunya, valora positivament l’aprovació del nou Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020, que ha tingut lloc aquest matí durant el Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya.

El nou PECAC, presentat pel Govern el passat mes d’abril, incorpora els objectius 20-20-20 establerts per la UE: augmentar l’eficiència energètica en un 20,2%; augmentar al 20,1% la penetració de les energies renovables en el mix energètic; i reduir un 25,3% les emissions de CO2, amb l’any 2020 com a data límit.

Aquests objectius es traduiran en un augment de la producció eòlica a Catalunya, que passarà del 5% actual a un 20,8% l’any 2020 (l’any 2009, la producció eòlica a Catalunya era d’un 2,16%). D’aquesta forma, segons càlculs d’EolicCat, la generació eòlica l’any 2020 equivaldrà al consum elèctric anual actual de la totalitat de llars catalanes. En relació a l’estalvi d’emissions, el nou repte establert per la UE i contemplat en el nou Pla de l’Energia aprovat avui suposarà un estalvi d’emissions de fins a uns 12 milions de tones de CO2*.

"Els nous objectius d’energia eòlica que incorpora el nou Pla de l’Energia suposen un repte ambiciós per a la indústria eòlica catalana, que, sens dubte, es troba en condicions de fer realitat”, segons Miquel Cabré, president d’EolicCat. “Amb tot –afegeix- des d’EolicCat considerem que per a assolir aquests objectius és prioritari superar les traves amb què es troba el sector actualment".

Obstacles al desenvolupament de l’eòlica

Segons EolicCat, per tal de desencallar el desenvolupament de noves instal·lacions eòliques, és prioritari acabar amb la moratòria a la retribució a les energies renovables establerta pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a principis d’any. Amb l’actual incertesa sobre la retribució que han de rebre les inversions, el sector eòlic no s’arriscarà a fer noves inversions per desenvolupar el pla a nivell autonòmic.

Simultàniament, EolicCat sosté que també cal agilitzar les inversions en les infraestructures elèctriques que són necessàries pel desenvolupament de l’energia eòlica a Catalunya, a causa de la manca d’infraestructures d’evacuació elèctrica. Així mateix, l’Associació reclama accelerar la tramitació dels projectes d’instal·lacions eòliques i elèctriques en curs, que actualment es duu a terme en uns vuit anys de mitjana i que insisteix que es pot realitzar en tres anys.

Situació actual de l’eòlica

En l’actualitat, Catalunya té un total de 37 parcs en operació, el que es tradueix en una capacitat eòlica instal·lada de 1.084,32 MW. Aquests parcs produeixen anualment uns 2.400 GWh, l’equivalent al 5,0% del consum elèctric del país.

Segons estimacions d’EolicCat, a finals de 2012 podrien entrar en servei 182 MW més, assolint així els 1.266,32 MW de potència en operació.

D’acord amb les darreres dades de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Catalunya ocupa el setè lloc en el ranking de comunitats autònomes productores
d’energia eòlica.

Segons el nou Pla de l’Energia aprovat avui, fins l’any 2020 es preveu assolir la instal·lació de 5.136MW d’energia eòlica a Catalunya, 570 dels quals seran d’energia eòlica marina, a partir de la definició d’un nou mapa eòlic, la repotenciació dels parcs ja existents que assoleixin una vida útil de 15 anys i la implantació de minieòlica i microeòlica.

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a 50 empreses que operen en el sector eòlic a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

És voluntat d’EolicCat fer realitat la planificació eòlica formulada al Pla de l’Energia de Catalunya 2012 – 2020, un projecte que contempla un objectiu de 5.153 MW de potència eòlica instal·lada a Catalunya l’any 2020.

EolicCat pretén aglutinar totes les empreses implicades en impulsar l’energia eòlica a Catalunya al voltant d’una mateixa organització. Amb això es vol disposar de la unió necessària per dur a terme accions conjuntes. En els propers anys es preveu una important expansió del sector de l’energia eòlica i per això és molt important la cohesió entre tots els actors que hi tenen part.

MÉS INFORMACIÓ
Tinkle Consultants 93 238 57 00
Olga Vidal (ovidal@tinkle.es) 607 146 948
Aroa Casas (acasas@tinkle.es) 607 261 520