EolicCat reclama que la reducció del dèficit de la tarifa elèctrica permeti mantenir l’imprescindible desenvolupament de les energies renovables

L’associació proposa una revisió a fons dels costos regulats

EolicCat insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a impulsar el desenvolupament eòlic per a crear riquesa i ocupació

Barcelona, 31 de juliol de 2012. Més enllà de mantenir l’oposició a una reforma del sector elèctrica injusta, que beneficia la generació elèctrica amb combustibles fòssils, ignora els reptes ambientals i acabaria amb un dels pocs sectors industrials que encara són motor econòmic i on Espanya és líder mundial, l’Associació Eòlica de Catalunya
– EolicCat vol ser constructiva, aportar idees i recordar propostes que sembla que s’han abandonat i que poden conduir a un resultat similar pel que fa a l’eliminació del dèficit tarifari elèctric , però amb conseqüències radicalment diferents per a les energies renovables, i per a l’energia eòlica en particular.

En tots els casos es tracta de propostes que ja han formulat amb anterioritat no solament els promotors eòlics, sinó la Comissió Nacional d’Energia (CNE) i – això és molt rellevant en aquests moments- la pròpia Comissió Europea.

 1. Retrassar l’assoliment del dèficit 0 a l’any 2014. Això permetria realitzar una anàlisi reposada del sector, estudiar totes les possibles opcions d’ajust i valorar detingudament les conseqüències de cadascuna d’elles.
 2. Modificar l’estructura del tribut a la generació que s’ha anat anunciant en les darreres setmanes, de manera que el que es gravi siguin els beneficis i no els ingresssos. Si, en qualsevol cas, s’haguèssin de gravar necessàriament els ingressos, caldria establir una taxa uniforme per a totes les tecnologies de generació, per exemple un percentatge sobre el preu promig del pool, de manera que es taxés la facturació per venda d’energia al mercat, sense afectar a primes o altres incentius.
 3. Considerar, en qualsevol cas, la reversibilitat i/o la compensació dels possibles ajustos a les energies renovables, per exemple a través de l’allargament dels terminis de retribució primada, la pròrroga a la vigència de les concessions hidràuliques i d’altres.
 4. Revisar a fons determinats costos regulats que, considerant l’actual conjuntura de baixa demanda i sobrecapacitat del sistema elèctric en tecnologies de generació a partir de combustibles fòssils, resulten clarament injustificats i desproporcionats :
  1. Reduir els costos dels pagaments per capacitat.
  2. Reduir els pagaments pel servei d’interrumpibilitat.
  3. Reduir el volum de generació primada amb carbó autòcton.
 5. Mantenir la resta de les mesures anunciades:
  1. aplicar un cànon a les tecnologies de generació que ja tenen les instal·lacions amortitzades;
  2. afectació dels ingressos derivats de la recaptació per subhastes de drets d’emissió de CO2;
  3. reduïr la retribució al transport d’electricitat, i els costos extrapeninsulars i insulars;
  4. traspàs a deute públic del principal del déficit de tarifa elèctrica corresponent als pagaments anuals d’ejercicis anteriors.

Simultàniament, cal emprendre mesures per reactivar el sector de les energies renovables, per a no perdre ni ocupació ni riquesa, sinó per a crear-ne.

L’absència de retribució a les energies renovables derivada del RDL 1/2012 i l’espasa de Damocles que pel sector suposa la proposta de reforma elèctrica del govern central, portarà a Catalunya una paràlisi completa del sector eòlic un cop s’hagin posat en servei els parcs actualment en construcció:

Parc eòlic Terme municipal Comarca Aeros Potència
unitària
(kW)
Potència
parc
(MW)
Barbers Ascó Ribera d’Ebre 12 2.500 30,00
Coll de Panissot Almatret Segrià 3 3.000 9,00
Coll del Moro Bot, Batea, Gandesa, Vilalba dels Arcs Terra Alta 20 2.400 48,00
Escambrons Almatret Segrià 16 3.000 48,00
Serra de Vilobí II Fulleda, Tarrés Les Garrigues 3 3.000 9,00
      54   144,00

Si no s’apliquen mesures que permetin tirar realment endavant els gairebé 3.000 MW eòlics en diverses fases de tramitació, a partir del gener del 2013 la paralització del sector eòlic a Catalunya serà total i absoluta.

EolicCat ja ha detectat reduccions de plantilla a les empreses del sector. Promotores eòliques, enginyeries, consultores ambientals i d’altres ja han iniciat la reducció de plantilles, perquè no veuen possibilitats de treball a Catalunya en el curt termini.

És indispensable posar fi a la supressió temporal de la retribució a les energies renovables i endegar una reforma racional del sector elèctric que potencii aquestes tecnologies per a mantenir i impulsar l’activitat i no perdre pistonada en un sector que té un gran potencial de creació de riquesa i ocupació a Catalunya.

Situació actual de l’energia eòlica a Catalunya

En l’actualitat, Catalunya té un total de 37 parcs en operació, el que es tradueix en una capacitat eòlica instal·lada de 1.084,32 MW. Aquests parcs produeixen anualment uns 2.400 GWh, l’equivalent al 5,0% del consum elèctric del país.

Segons estimacions d’EolicCat, a finals de 2012 podrien entrar en servei 182 MW més, assolint així els 1.266,32 MW de potència en operació.

D’acord amb les darreres dades de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Catalunya ocupa el setè lloc en el ranking de comunitats autònomes productores
d’energia eòlica.

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a 50 empreses que operen en el sector eòlic a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els
impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

MÉS INFORMACIÓ
Jaume Morron (jaumemorron@eoliccat.net) 628 272 698