EolicCat denuncia que la taxa a la generació d’electricitat liquidarà el sector eòlic

L’Associació demana al Govern de l’Estat que la taxa a la generació d’electricitat no s’apliqui a les energies renovables

EolicCat considera que l’efecte d’aquesta taxa serà la pèrdua d’ocupació en el sector ja que colocarà molts projectes en default

Barcelona, 12 de juliol de 2012. EolicCat, l’Associació Eòlica de Catalunya, reclama al Govern de l’Estat que la taxa a la generació elèctrica no s’apliqui a les energies
renovables perquè comportarà un augment de la pèrduda d’ocupació, situarà molts projectes es situació de default, i pot suposar la fi del sector a Espanya.

De les dades que han trascendit a l’opinió pública a través de la premsa, l’Associació considera que les mesures anunciades destruiran al sector de les energies renovables.
EolicCat no dóna crèdit a que el Govern de l’Estat pugui portar endavant una iniciativa d’aquestes caracteristiques, completament contrària als eixos fonamentals de la politica energètica de la Unió Europea. EolicCat creu que deu haver alguna errada en la configuració dels plantejaments del Ministerio de Industria, Energía y Turismo i en la valoració dels seus impactes.

Imposar una taxa sobre el volum de facturació sense tenir en compte la rendibilitat dels projectes és un sense sentit i plantejar taxes de l’ordre del 11%, com s’ha apuntat
en alguns mitjans, mostra un profund desconeixement dels comptes de resultats de les empreses eòliques.

Que s’apliquin taxes més altes a les tecnologies energètiques renovables que a la generació elèctrica convencional pel simple fet de ser no gestionables, vol dir que
s’ignoren tots els beneficis que aporten les energies renovables.

El projecte del Govern de l’Estat penalitza tecnologies que no emeten gasos d’efecte hivernacle, que han creat i creen una gran quantitat d’ocupació, que inverteixen en
I+D+i i que utilitzen recursos autòctons que redueixen la factura de compra de combustibles fòssils.

Una major pressió fiscal sobre el sector suposarà problemes per a que les empreses facin front als pagaments, entre ells els financers. Les companyies eòliques han fet un
fort esforç inversor els darrers anys, el que ha comportat un elevat endeutament en uns actius encara no amortitzats. A més a més, l’energia eòlica és la tecnologia que
suporta un major nombre de gravàmens de caràcter local i autonòmic –com cànons mediambientals, ICIOs, BICEs, impost sobre transmissions patrimonials i d’altres- que
cada cop ofeguen més el sector i fins i tot amenacen la seva supervivència.

El sol fet d’anunciar el projecte de llei ha suposat ja importants caigudes en borsa a les companyies del sector. EolicCat creu que només l’anunci de la tramitació del projecte de llei ja limitarà el finançament dels projectes, i també afectarà altres sectors com les infraestructures elèctriques de transport.

EolicCat comparteix la preocupació del Govern de l’Estat pel dèficit de la tarifa elèctrica, però considera que hi ha altres possibles solucions que s’haurien d’explorar,
com suprimir els pagaments per capacitat i reduir els pagaments per interrumpibilitat.

Finalment, de la mateixa manera que la Unió Europea ha ampliat en un any el termini de reducció del dèficit públic espanyol, EolicCat opina que també ha de ser possible
allargar fins l’any 2014 la solució al dèficit de la tarifa elèctrica, fet que permetria més flexibilitat i que el sector eòlic pogués col·laborar en el necessari creixement de l’economia espanyola.

Situació actual de l’energia eòlica a Catalunya

En l’actualitat, Catalunya té un total de 37 parcs en operació, el que es tradueix en una capacitat eòlica instal·lada de 1.084,32 MW. Aquests parcs produeixen anualment uns 2.400 GWh, l’equivalent al 5,0% del consum elèctric del país.

Segons estimacions d’EolicCat, a finals de 2012 podrien entrar en servei 182 MW més, assolint així els 1.266,32 MW de potència en operació.

D’acord amb les darreres dades de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Catalunya ocupa el setè lloc en el ranking de comunitats autònomes productores
d’energia eòlica.

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a 50 empreses que operen en el sector eòlic a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

MÉS INFORMACIÓ
Jaume Morron (jaumemorron@eoliccat.net) 628 272 698