EolicCat denuncia que la proposta de reforma elèctrica del govern central afavoreix els combustibles fòssils en clar detriment de les energies renovables

Els càlculs efectuats per l’associació mostren que les energies renovables, que aporten el 32% de la producció elèctrica, pagarien el 72% de l’impost a la generació d’electricitat que vol implantar el govern central

L’electricitat generada amb combustibles fòssils només pagaria el 21% de l’impost

Barcelona, 17 de juliol de 2012. Informacions publicades durant la setmana passada a diversos mitjans de comunicació citant un esborrany de document ministerial, avançaven que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme preveu aplicar un impost a la facturació de totes les fonts de generació d’electricitat i una taxa a la generació elèctrica nuclear i hidràulica.

L’impost a la generació d’electricitat s’aplicaria a la facturació i tindria tipus diferents
segons les tecnologies:

Règim ordinari Règim especial
Hidràulica 4,00% Hidràulica 3,00%
Nuclear 4,00% Eòlica 11,00%
Carbó 4,00% Solar fotovoltaica 19,00%
Cicles combinats 4,00% Solar termoelèctrica 13,00%
    Biomassa 4,50%

Segons el mateix esborrany citat pels mitjans, en contraprestació per la taxa de 10 €/MWh per la generació nuclear i de 15 €/MWh per a la generació hidroelèctrica- els reactors nuclears veurien allargada la seva vida operativa fins els 50 anys i les concessions hidràuliques s’allargarien fins als 75 anys.

L’impost a la generació elèctrica no tindria cap tipus de contraprestació.

L’Associació Eòlica de Catalunya ha realitzat uns càlculs que permeten visualitzar l’afectació de l’impost sobre cadascuna de les diverses tecnologies de generació d’electricitat. Cal tenir en compte que aquest exercici no busca quantificar amb exactitud l’impacte sinó identificar com afecta a cada tecnologia.

El primer pas ha estat convertir el percentatge de l’impost a la generació en €/MWh, per a posteriorment obtenir l’import afectarà cada tecnologia en funció de la generació. A aquests efectes, s’ha realitzat l’exercici d’aplicar l’impost a la generació elèctrica peninsular de l’any 2011.

La taula mostra els resultats de l’exercici:

2011 Generació
(GWh)
Generació
(%)
Impost a la
generació
(milers €)
Impost a la
generació
(en %)
Hidràulica RO 27.571 10,2% 53.212 3,2%
Nuclear 57.731 21,3% 111.421 6,8%
Carbó 43.488 16,0% 87.846 5,3%
Cicles combinats a gas 50.734 18,7% 103.497 6,3%
Règim ordinari 179.524 66,2% 355.976 21,7%
Hidràulica RE 5.283 1,9% 14.311 0,9%
Eòlica 41.799 15,4% 411.502 25,0%
Solar PV 7.081 2,6% 607.000 36,9%
Solar TE 1.823 0,7% 76.675 4,7%
Biomassa (*) 3.792 1,4% 22.393 1,4%
Règim especial renovable 59.778 22,0% 1.131.881 68,9%
Cogeneració 32.037 11,8% 155.158 9,4%
Règim especial no renovable 32.037 11,8% 155.158 9,4%
Total 271.339 100,0% 1.643.015 100,0%
Renovables 87.349 32,2% 1.185.093 72,1%
Combustibles fòssils 126.259 46,5% 346.501 21,1%
Combustibles nuclears 57.731 21,3% 111.421 6,8%
  271.339 100,0% 1.643.015 100,0%

(*) Inclou la generació amb RSU

Aquestes són les conclusions:

Si l’impost a tota la generació elèctrica que pretén aplicar el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme hagués estat en vigor l’any 2011,

  • Les energies renovables que, comptant la gran hidràulica, l’any passat van aportar el 32,2% de l’electricitat, haurien pagat el 72% de l’impost;
  • Les energies renovables del règim especial –excloent la gran hidràulica- van aportar el 22% de la generació i pagarien el 69% de l’impost;
  • Les centrals tèrmiques alimentades amb combustibles fòssils i la cogeneració amb gas natural, que van aportar el 46,5% de la generació, pagarien el 21,1% de l’impost.

Situació actual de l’energia eòlica a Catalunya

En l’actualitat, Catalunya té un total de 37 parcs en operació, el que es tradueix en una capacitat eòlica instal·lada de 1.084,32 MW. Aquests parcs produeixen anualment uns 2.400 GWh, l’equivalent al 5,0% del consum elèctric del país.

Segons estimacions d’EolicCat, a finals de 2012 podrien entrar en servei 182 MW més, assolint així els 1.266,32 MW de potència en operació.

D’acord amb les darreres dades de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Catalunya ocupa el setè lloc en el ranking de comunitats autònomes productores d’energia eòlica.

Sobre EolicCat

EolicCat aplega a 50 empreses que operen en el sector eòlic a Catalunya. En aquesta associació hi són presents primers fabricants d’aerogeneradors del món, tots els
impulsors eòlics a Catalunya, entitats financeres i altres petites i mitjanes empreses.

MÉS INFORMACIÓ
Jaume Morron (jaumemorron@eoliccat.net) 628 272 698