Calen 6.000 MW de capacitat de generació eòlica a Catalunya per assolir els objectius del Govern

Eoliccat considera que per assolir els objectius del Govern de la Generalitat de generació d’energia renovable per l’any 2030 és imprescindible l’aportació de 6.000 MW d’energia eòlica en el mix de producció previst per a la data. Eoliccat assenyala que amb el marc normatiu i reglamentari actual resulta impossible assolir aquests objectius i que cal realitzar canvis urgents per poder treballar immediatament. A Catalunya, històricament la mitjana de temps entre l’inici de la tramitació d’un projecte i la seva entrada en funcionament ha estat de vuit a deu anys.

Eoliccat aplaudeix els objectius del Govern de la Generalitat exposats avui pel president Carles Puigdemont en el debat de Política General, entre els quals es contempla assolir una producció energètica a Catalunya eficient i sostenible basada al 100% en renovables i els objectius marcats per la Unió Europea per al 2030 de generar el 50% del consum energètic a partir de renovables i reduir el 40% les emissions de CO2.

La preocupació per Eoliccat és que en més de 30 anys d’història de l’energia eòlica a Catalunya (el 10 de març de 1984 es va posar el servei a Vilopriu el primer aerogenerador de Catalunya, un Ecotècnia 12/15) només s’ha assolit una capacitat de producció de 1.272 MW.

Per a Eoliccat, algunes de les mesures que cal que el govern prengui amb urgència en l’àmbit de l’energia Eòlica són:

  • Endegar una modificació de la legislació catalana que permeti desenvolupar nous projectes de parcs eòlics de més de 10 MW.
  • Millorar l’eficiència dels procediments de tramitació que permetin abreujar els terminis d’aprovació i d’implantació.
  • Facilitar la repotenciació dels parcs actuals, amb la substitució de les màquines més antigues per aerogeneradors més moderns, mantenint la potència instal·lada o augmentant-la lleugerament però augmentant molt significativament la producció .
  • Estudiar amb detall noves àrees hàbils per a la generació eòlica, partint dels paràmetres actuals dels nous sistemes de producció eòlica. El mapa eòlic català, encara vigent des de l’any 2002, ha quedat obsolet i no contempla els més de 15 anys d’experiència i monitorització de l’impacte dels parcs eòlics en funcionament.
  • Facilitar, normativament i financera, la participació en la generació eòlica de petits productors i nous formats empresarials, com els cooperatius, la propietat pública o el partenariat público-privat. En aquest sentit cal prendre exemple del model seguit per Alemanya o Dinamarca.
  • Coordinar amb REE la planificació de la connexió dels objectius de potència eòlica que determini el Govern de la Generalitat de Catalunya pels anys 2020 i 2030.

Eoliccat adverteix que, davant aquesta fita, cal tenir present la finalització dels permisos d’explotació de les centrals nuclears catalanes, que actualment produeixen el 54,’4% de l’energia que consumeix Catalunya, entre els anys 2020 i 2021, ja que aquests reactors hauran superat els 40 anys de funcionament entre els anys 2022 i 2027. Sense un desenvolupament decidit, planificat i immediat dels sistemes de generació renovables, l’única alternativa serà prorrogar la vida útil de les centrals nuclears catalanes.

Per a Eoliccat també és prioritari establir un calendari amb fites intermèdies, com a únic camí possible per assolir els objectius del 2030.  En aquest sentit, es considera molt important que la futura Llei de Canvi Climàtic i el Pla de Transició Energètica permetin detallar de forma clara els objectius a curt, mig i llarg termini sota premisses realistes i finalistes, i que vagin acompanyats de les mesures reglamentàries i executives pertinents que permetin desplegar plenament el seu contingut.

Eoliccat aplaudeix els objectius del Govern en política energètica i d’emissions, que a més considera assumibles per a la major part de les forces polítiques i ofereix tot el suport i col·laboració per a assolir-ho.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Deixa un comentari