Energies renovables

Les energies renovables suposen un estalvi de 15.899 M€ al sector energètic espanyol

L’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA) es carrega un any més d’arguments per defensar el paper de les energies netes al sector energètic espanyol amb la publicació de l’Estudi Macroeconòmic de les Energies Renovables a Espanya.

Analitzant els principals paràmetres econòmics, socials i mediambientals que les diferents energies renovables van aportar a l’economia espanyola l’any 2014, la setena edició d’aquest estudi desmunta algunes de les acusacions que es fan sobre les energies renovables en comparar interessadament el que costa la seva retribució i alhora obviar els múltiples beneficis que aporten a l’economia.

En conjunt, l’any 2014 les energies renovables van estalviar al sector energètic 15.899 milions d’euros, en concepte d’estalvi d’importacions i emissions i abaratiment del preu del pool. Anem però  a desgranar l’estudi per parts.

Aportació positiva a balança comercial, contribució fiscal i innovació

Amb un saldo net exportador de 2.316 milions d’euros, un any més la balança comercial del sector de les renovables va tornar a ser positiva. Les exportacions de béns i serveis van arribar als 2.639 milions, mentre que les importacions van ser de 323 milions. A més, les exportacions netes van contribuir a millorar el dèficit energètic de l’economia espanyola, que el 2014 va ser de 38.071 milions d’euros.

Quant a contribució fiscal, el sector de les energies renovables va aportar 970 milions d’euros a l’economia espanyola, pagant impostos per valor de 977 milions i rebent tan sols 7 milions d’euros.

En matèria d’innovació, s’ha contribuït amb una inversió en R+D+i de 216 milions d’euros. La xifra suposa el 3,52% de l’aportació del sector al PIB, el que representa gairebé el doble de la mitjana de la Unió Europea (2,2%) i prop del triple (1,24%) de la mitjana d’inversió de les empreses espanyoles en el capítol innovador.

Eviten la importació de 20,6 milions de TEP i l’emissió de 54,4 milions de tones de CO2

El 2014, els diversos usos de les energies renovables (generació elèctrica, usos tèrmics i biocarburants) van evitar la importació de combustibles fòssils per un total de 20,6 milions de TEP (tona equivalent de petroli) amb un estalvi econòmic equivalent de 8.469 milions d’euros. D’altra banda, les tecnologies energètiques renovables van evitar l’emissió a l’atmosfera de 54,4 milions de tones de CO2 valorades en 325 milions d’euros que Espanya hauria hagut d’abonar si no hi hagués generació renovable.

En total, l’estalvi produït per les importacions i les emissions evitades per les energies renovables va ascendir a 8.794 milions d’euros.

Val a dir que les emissions evitades han estat lleugerament inferiors a les del 2013. Tot i així, l’estalvi econòmic ha augmentat en haver incrementat el preu de la tona de CO2 de 4,45 euros el 2013 a 5,96 euros el 2014.

Les renovables representen el 47% de la potència instal·lada i cobreixen el 30,3% de la demanda espanyola

Segons Red Eléctrica de Espanya (REE), el sistema elèctric espanyol comptava a finals de 2014 amb una potència instal·lada de 107.954 MW. D’aquests, i amb 50.902 MW, les energies renovables en el seu conjunt –incloent la gran hidràulica- representaven el 47% del total de potència instal·lada, mentre que les tecnologies renovables de l’antic règim especial –que són les que té en compte l’estudi- van assolir el 31% amb 33.110 MW.

Destaca el paper de l’energia eòlica, que amb 23.002 MW instal·lats i un 21,31%, va ser la segona tecnologia de generació elèctrica amb major potència acumulada, només per darrere dels cicles combinats de gas, amb 27.199 MW.

Per comunitats autònomes, Castella i Lleó, Andalusia, Castella-la Manxa i Galícia, en aquest ordre, són les zones amb més potència renovable instal·lada, aglutinant el 64,8% del total instal·lat a l’estat.

Pel que fa a la producció elèctrica amb energies renovables, l’any 2014 va ser de 74.907 GWh, el que va permetre cobrir el 30,3% de la demanda espanyola. L’energia nuclear i l’eòlica es van  situar com a principals fonts de generació elèctrica durant tot l’any, cobrint el 22% i el 20,3% de la demanda, respectivament.

Beneficis pel sistema elèctric i abaratiment del pool

Les energies renovables van generar el 2014 beneficis per valor de 10.210 milions d’euros al sistema elèctric. D’aquests, 7.105 milions per l’abaratiment en el preu del mercat elèctric o pool, 2.870 milions corresponents a l’impacte econòmic d’evitar importacions de combustibles fòssils i uns altres 235 milions per la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

Cal subratllar que la generació renovable presenta un cost marginal molt inferior al d’altres centrals de generació amb tecnologies fòssils, el que provoca un efecte depressor en el pool i permet obtenir un preu de cassació inferior al que resultaria si no existís aquesta generació. Així, els 7.105 milions d’abaratiment en el preu del mercat elèctric van suposar un estalvi de 29,2 euros per cada MWh adquirit al pool. Sense l’existència de generació renovable el preu mitjà del mercat l’any 2014, estimat en 42,13 €/MWh, s’hauria situat a 71,33 €/MWh.

D’altra banda, la retribució regulada o específica rebuda per les energies renovables l’any 2014 va ascendir a 5.238 milions d’euros, un 22% menys que el rebut l’any 2013 a conseqüència de les dràstiques retallades derivades de la reforma elèctrica.

Amb tot, la retribució regulada rebuda per les renovables va ser 1.867 milions inferior als estalvis generats en el pool. Per tant, els estalvis produïts per la generació d’electricitat amb energies renovables (10.210 milions d’euros) van ser superiors a la retribució regulada que van rebre (5.238 milions d’euros) en 4.972 milions d’euros.

En els darrers deu anys, l’estalvi que les tecnologies energètiques renovables han aportat  al sistema elèctric –en reducció del preu del pool i importacions i emissions evitades- suma 32.199 milions més que la retribució regulada que han rebut a canvi.

Els costos del sistema elèctric

Les energies renovables han estat les grans damnificades de la reforma energètica del govern espanyol, que s’ha centrat gairebé exclusivament en la reducció dels costos regulats del sistema elèctric i, en concret, en els costos de la retribució a les energies renovables.

L’any 2014 els costos totals del sistema elèctric van ser de 30.217 milions d’euros: 12.398 milions (el 41%) dels anomenats costos liberalitzats (denominació errònia, ja que entre ells hi ha costos fixats pel Govern) i 17.819 milions (59%) de les activitats regulades.

Del total de costos del sistema elèctric, cal destacar que un 35% correspon al mercat diari, un 22% al transport i distribució d’electricitat, un 17% a la retribució específica de les energies renovables i un 10% a costos associats al dèficit de tarifa.

Analitzant els costos del sistema elèctric dels darrers dos exercicis, s’observa que el cost de retribució a les renovables s’ha reduït un 22%, mentre que altres costos regulats s’han mantingut pràcticament invariables o fins i tot han augmentat. Per exemple, els costos dels serveis d’ajust s’han reduït mínimament (-3%), els de distribució pràcticament s’han mantingut estables (-1%) i els costos de transport han augmentat (+4%).

Disminució de l’aportació al PIB i forta caiguda de l’ocupació

No totes les dades presentades a l’estudi són positives. La participació del sector en el PIB i la pèrdua d’ocupació han estat l’altra cara de la moneda de l’informe presentat d’APPA. Cal dir, però, que els mals resultats en aquests dos apartats es poden atribuir a la reforma duta a terme pel Govern central, que ha paralitzat la construcció i posada en servei de noves instal·lacions d’energies renovables.

L’any 2014 les energies renovables, amb 7.387 milions d’euros, van suposar el 0,7 del PIB espanyol, el que representa un descens del 22,1% respecte al 2013. La contribució directa al PIB es situa en 6.123 milions d’euros, amb una disminució del 14,5%, mentre que la contribució induïda, amb 1.265 milions, va registrar una caiguda del 45,5%.

Pel que fa a les xifres d’ocupació, aquestes han estat les més baixes del sector des de que s’edita l’estudi. L’any 2014 el sector va donar ocupació a 70.750 persones, 22.665 menys que 2013. Els llocs de treball directes van ser 43.479, amb una pèrdua del 14,6% respecte a 2013, i els llocs de treball indirectes van registrar una significativa caiguda del 25,8% fins a situar-se en 27.271.

La comparació amb les dades publicades en el primer informe encara és més desoladora: el sector de les energies renovables ha perdut gairebé la meitat dels 136.000 llocs de treball que oferia l’any 2008.

Compromisos mediambientals i un marc estable i predictible

Amb les dades presentades, el sector es carrega d’arguments per demostrar que, a més de l’estalvi i l’eficiència energètica, les energies renovables són la principal eina que té Espanya per complir els seus compromisos energètics i mediambientals fixats pel 2020 i que, a més, són un gran negoci per a l’economia espanyola.

Des del sector es demana que l’Estat assumeixi progressivament els seus compromisos per drets atorgats, com ha fet amb altres tecnologies, i una planificació efectiva a llarg termini per a complir els compromisos en matèria d’energia i medi ambient, que hauria de partir d’un Pacte d’Estat que defineixi un mix energètic que ens porti a un model energètic basat principalment en energies renovables.

En definitiva, el sector renovable exigeix ​​un marc estable i predictible sobre el qual planificar el seu futur. Així ho va manifestar durant la presentació de l’estudi el president d’APPA, Jose Miguel Villarig, “Las renovables piden mejorar paulatinamente su marco regulatorio“. La solució de Villarig: optar per deixar que els tribunals es pronunciïn sobre la legalitat de les retallades i, al marge de la via judicial, millorar paulatinament el marc regulatori actual.