Voluntat política: nou informe del progrés de les renovables a la Unió Europea

La Unió Europea (UE) estima que va pel bon camí per arribar a l’objectiu de cobrir el 20% de la demanda energètica amb fonts renovables al 2020, sempre que els estats membres continuïn incrementant els esforços per promoure l’energia neta i eliminar els obstacles per al seu desenvolupament. Al 2014 el 16% del consum final d’energia provenia de renovables, i al 2015 s’estima que aquesta xifra s’aproxima al 16,4%.

Són algunes de les conclusions del darrer informe del Progrés de les Energies Renovables publicat l’1 de febrer per la Comissió Europea a partir dels informes que els països membres de la UE han de lliurar cada dos anys per valorar l’evolució de les polítiques energètiques de cada estat. Les renovables, recorda l’informe, són un element clau de la política energètica europea, l’objectiu de la qual és «fer de la UE la primera potència mundial en renovables». L’estudi subratlla l’important paper que les renovables tenen per facilitar l’eficiència i seguretat energètica, així com la seva capacitat per integrar-se al mercat gràcies a la reducció dels costos, contribuir a la descarbonització de l’energia i fer de la UE un líder global en innovació tecnològica.

Electricitat neta

Al 2011, el 21,7% de l’electricitat a l’UE provenia de fonts renovables, i pel 2030 la CE espera que arribi al 50%. Al 2015, s’estima que l’electricitat procedent de fonts renovables (RES-E) es va situar en un 28,3%.

Si mirem les tecnologies, l’hidràulica continua generant la major part d’electricitat renovable, tot i que s’observa una reducció del 74% al 2004 al 38% al 2015. Pel que fa a l’eòlica, el seu ús s’ha gairebé quadruplicat del 2004 al 2015, i actualment representa un terç de l’electricitat renovable generada. Alemanya i Espanya, destaca l’informe, són els principals proveïdors d’eòlica onshore, mentre que Suècia, Alemanya, el Regne Unit i Dinamarca sobresurten en producció offshore. Tot I això, la CE adverteix que l’offshore mostra un progrés més lent de l’esperat degut sobretot als alts costos inicials, que ara estan en clar descens, i a problemes amb la connexió a la xarxa.

Al gràfic es pot veure l’evolució de les diferents tecnologies:

Producció d’electricitat renovable a la UE-28. Font: EUROSTAT, Öko- Institut.

Competitives, però amb obstacles

«Les renovables han esdevingut competitives en termes de costos, i de vegades fins i tot més barates que els combustibles fòssils», clama l’informe. Els ingressos totals procedents de l’energia renovable van arribar als 144 bilions d’euros al 2014, amb més d’un milió de treballadors contractats. Al document, la CE ressalta l’alarmant descens en les inversions europees en el sector, que han disminuït més de la meitat des del 2011, situant-se en els 44 bilions l’any passat. Mentrestant, les inversions globals en renovables continuen creixent per sobre dels 260 bilions d’euros.

A mesura que descendeixen els costos de la tecnologia, les barreres administratives guanyen proporcionalment importància com a obstacles per avançar cap a un model energètic basat en energies netes. «Tot i que els estats membres han fet progressos (notablement pel que fa a l’establiment de terminis màxims en els procediments de concessió de permisos i facilitats per als projectes a petita escala), les barreres persisteixen, particularment pel que fa a la finestreta única o la concessió automàtica dels permisos un cop superat el termini.

De mica en mica s’omple la pica. La voluntat política a l’àmbit europeu sembla que hi és. La proposta de revisar la Directiva de Renovables, juntament amb altres propostes com el paquet de mesures legislatives anomenat «Clean Energy Package», que estan essent estudiades actualment al Parlament Europeu i al Consell, són una prova de la determinació de la UE per combatre els obstacles que dificulten la transició cap a una energia descarbonitzada i la visió de la UE com una potència mundial en energies renovables. Esperem que la voluntat sobre paper promogui voluntat política real a cada estat membre, i a tots els àmbits sobre el terreny.

Al web de la CE podeu descarregar l’informe complet, en anglès.